اعلام مراکز توزیع کتاب سومین جشنواره عکس خیام*****
 

"KHAYYAM 2016 INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY"

Forget Username

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری از ثبت نام مجدد اکیداً خودداری کنید.

با توجه به تغییر نسخه سایت و برای کارایی بیشتر، نام کاربری به کدملی تغییر یافته است. در صورتی که در دوره سوم جشنواره گلستانه شرکت کرده اید یا قبلاً در دوره سوم جشنواره خیام، وارد پنل کاربری خود شده باشید، سیستم از شما کد ملی درخواست کرده و نام کاربری شما را به کدملی تغییر داده است و می توانید با کدملی به عنوان نام کاربری وارد سایت شوید.
در غیر این صورت اگر نام کاربری خود در دوره 2014 جشنواره بین المللی خیام را فراموش کرده اید بااستفاده از این صفحه می توانید آن را بازیابی کنید. بدیهی است رمز عبور شما تغییر نکرده و برای بازیابی آن باید از صحفه فراموشی رمز استفاده کنید.
Step 1 - Enter your given Name and family Name.
Given Name (1st Name):
*
Family Name (Last Name):
*
Step 2 - Then enter email OR Telephone OR Mobile.
Email Address:
Telephone:
Mobile:
Login Forget Password
Today: 18-Feb-2018
Closing Date :
Friday 30 Dec 2016

Time Zone: GMT +3:30